Barco 解決方案與實例

  • Beijing_Barco ClickShare無線簡報分享器使用與否,對會議準備時間比較
  • Barco ClickShare 無線簡報分享器,展示會場應用實例
https://www.youtube.com/watch?v=7PzXp6911dE
  • Barco ClickShare 無線簡報分享器,會議室應用實務
https://www.youtube.com/watch?v=VGp1i7ca684
  • Barco RLM 系列投影機,是全球最低噪音的工程投影,其世界各地部分應用實例分享
  • Barco 4K雷射3D劇院投影機,是電影院旗艦影音系統
https://www.youtube.com/watch?v=anre2V59TAQ